مدیریت تامین محتوای آموزشی

·        طراحی، تکمیل و بروز رسانی نظام جامع آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی مرکز.

·        طراحی و تدوین خط مشی آموزشی مرکز در مقاطع مختلف و ارائۀ آن به شورای آموزش جهت تصویب.

·        بررسی نیازها و بایسته­ های مخاطبین و هدف­ گذاری آموزشی برای سطوح مختلف آنان.

·        تعیین سرفصل­ های آموزشی مرکز و ارائۀ سفارش جهت تولید یا تامین محتوای مرجع و کاربردی آموزشی در هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی

·        ارتباط ­گیری مستمر با مراکز و افراد حقیقی تولید کنندۀ محتواها و محصولات آموزشی جهت تامین نیازهای مرکز.

·        ارائۀ سفارش و تامین و تولید محصولات آموزشی مکمل برای مخاطبین برنامه­ های آموزشی مرکز و ذیل هر یک از سرفصل­ ها و محورهای آموزشی