مدیریت آموزش

 ·        برنامه­ ریزی به منظور اداره بهینه امور آموزشی، توانمندسازی و مهارت­ افزایی ائمه جماعات و کارگزاران مساجد با همکاری واحدهای ذیربط.

·        سیاست گزاری و برنامه­ ریزی آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و کارکنان مرکز در صورت درخواست معاونت اجرایی.

·        برنامه­ ریزی برای اجرای آموزش­ های کوتاه مدت به صورت غیرمتمرکز در نواحی و آموزش­ های غیرحضوری و از راه دور.

·        اولویت دادن به تسهیل و کمک به استمرار دروس حوزوی ائمه جماعاتی که موفق به اتمام دروس خود نگردیده­ اند.

·        بهره­ گیری از ظرفیت­ های آموزشی مراکز آموزشی علمی و کاربردی ذیصلاح از طریق عقد قرارداد و واگذاری و اجرای آموزش ­ها به آنها.

·        نظارت بر اجرای آموزش­ های علمی و کاربردی توسط مراکز آموزشی مجری ذیصلاح طرف قرارداد مرکز به نحو مطلوب در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان و فراگیران.

·        هماهنگی با معاونت هماهنگی در امور مربوط به نواحی از طریق ارسال بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ ها و ... به آن معاونت قبل از ارسال به نواحی.