ثبت نام آزمون شفاهی پرونده تحصیلی تهران؛ از تاریخ 10 خرداد الی 30 خرداد 1402

ثبت نام پرونده تحصیلی تهران